ओजसको संख्या अनुमान खेल (सरल)

तल दाखिला बाकसमा १० पटकमा नबढाई यथासक्य कम पटकमा सही अनुमानित संख्या दाखिला गर्नुहोस् । संख्या १ देखि १०० सम्म जुनसुकै एउटा छानिएको हुन्छ ।